Uw privacy

Als uw behandelend therapeut ben ik wettelijk verplicht inzake de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en mijn behandelingen. Ook worden in het dossier, na uw expliciete toestemming, gegevens opgenomen die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener of door uzelf zijn aangeleverd. 

Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en zorg, met wachtwoorden en digitale beveiligingssoftware, dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en met partijen die toegang kunnen hebben tot gegevens heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin geheimhouding is geregeld.

Het cliëntendossier blijft, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, tot 15 jaar na de laatste behandeling. En wordt daarna automatisch verwijderd.
Uzelf heeft het recht van inzien, verbeteren en u kunt de gegevens eerder laten verwijderen.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden om:

·  Een andere zorgverlener te informeren. Bijv. bij afronding van de therapie of doorverwijzing. 

·  Bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

·  Geanonimiseerd bij overleg met docenten of intervisie met collega therapeuten. 

·  Financiële administratie (facturatie en jaarcijfers)

Als ik om deze of een andere reden gebruik wil of moet maken van uw gegevens zal ik expliciet om uw toestemming vragen.

Privacy op uw  factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u uw factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vermeld worden:

·  Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

·  Een korte omschrijving van de geboden behandeling

·  De kosten van het consult.